0

ایالات متحده پیشنهاد فایزر را رد کردکنگره در حال تلاش برای پرتاب خط نجات خود است زیرا بایدن دانشمندی از دانشگاه هاروارد را به عنوان رئیس CDC انتخاب می کند: این توصیه سیاست شما است.


منبع: green-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>