0

برای جلوگیری از حملات ایران به سربازان آمریکایی ، پنتاگون دستور پروازهای B-52 به خاورمیانه را صادر کرده استبرای دومین بار طی سه هفته ، بمب افکن های نیروی هوایی با اطلاع کوتاه مسافت های طولانی را در نزدیکی حریم هوایی ایران انجام دادند.


منبع: green-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>