تجربه تدریس شیمی در دوران کرونا

در طول تعطیلات و در فاصله هنگامی 10 اسفندماه 1398 تا 5 خرداد 1399 یازده مرحله آزمون هفتگی برگزار شد که اساسی مشارکت کامل دانشآموزان ملازم بود. نظم و تداوم و تأکید بر برگزاری آزمونها در موعد مقرر (جمعهشبها ساعت 21:30)، اصلاح پرسرعت برگهها که اساسی اعتنا به چندگزینهای بودن آنها به خوبی میسر بود و اعلام نمرههای هر آزمون تا قبل از برگزاری آزمون تراز بعد، موجب شده بود تا دانشآموزان اهمیت جدیت بالا به دنبال ارتقا تراز نمره خود باشند و در رقابتی تندرست و پویا به فعالیتهای آموزشی مبادرت کنند. شایان گفتن است که در زمانه اعلام نمره مستمر 1 مدارس گشوده و عمل مدرسه ها بهصورت حضوری بود البته در آیتم نمرههای مستمر نوبت 2، 3 و 4 آزمونها و کلاسها بهصورت مجازی و غیرحضوری دنبال شده است. در اولیه جلسه کلاسی مجازی، زمان برگزاری آزمونها معلوم و برنامه یادشده تا نقطه نهایی عصر آموزشی اعلام می شود تا بهطور منظم دنبال شود. گفتنی می باشد که به جهت هر دانشآموز در شکل غیبت در جلسه آزمون، نمره 6- تصویب میشود. در فاصله 5 الی 30 دقیقه پس از ثبت التماس از طرف شما، همکاران بخش پشتیبانی استادبانک حیاتی شما تماس گرفته و هدایت تمام و پیگیری اضطراری جهت کامل شدن خواهش شما را انجام میدهند. دانشآموزان بایستی پس از نوشتن پاسخها، تصویر آن را در پایان مهلت 5 دقیقهای بهصورت مستقیم، در پیامرسان واتساَپ ارسال میکردند. در ادامه مجموعه پشتیبانی استادبانک پس از هرجلسه، عملکرد مدرس را بر اساس رضایت شاگرد بررسی میکند. این مدرس همینطور پیروز شده هست سند عصر کردار حرفهای تدریس را از استادبانک اخذ نماید. ، 1- و 3- دریافت میکند. و ارتقاء 13 نمره، پیروز به دریافت نمره دائمی 18 شده است. آنچه این آزمونها را در حیث دانشآموزان با ارزش میکند، برگزاری منظم، اصلاح سریع و اعلام بهموقع نتیجه های و هم سهم بخشیدن این نمرهها در انتخاب نمره همیشگی نیمسال است. اساسی این وجود مطالعه خودخوان شیمی دوازدهم به صورت خودخوان نیز طاقت فرسا است. در این تماس ویدئویی شاگرد و معلم صدا و تصویر یکدیگر را داشته و امکان پرسش و پاسخ درست نظیر یک کلاس حضوری وجود دارد. همراه اساسی گسترش دانش در همه زمینهها تغییرات زیادی در محتوا و روشهای تدریس دروس متعدد به وجود آمده است. شاید یکی از دشواریهای این نحوه همین بخش بود که مهم امداد معاونت اجرایی مدرسه شماره تلفن یار دانشآموزان تنظیم و در گروه اصلی اسم و نامخانوادگی خودشان ذخیره میشد. بیشک استمرار همین طریق در طول بازه تعطیلی مدرسه ها یاری شایانی به حفظ و بهبود کیفی یاددهی ـ یادگیری مطالب درسی خواهد کرد. این نوشته حاصل تجربهای میباشد که در ارتفاع برهه زمانی مشقت بار ناشی از فراگیری بیماری کوویدـ19 در کشور، بهبود کیفی آموزشهای مجازی را دربرداشته است. به جهت کسانی که هر گونه نگرانی در آیتم دقیقا کجا و همینطور هدایت در مورد چگونگی استعمال از تدریس خصوصی فیزیک و شیمی ، شما شاید می توانید اساسی ما در ورقه وب تماس بگیرید.

حتما بخوانید:
5 مورد دریافتنی از مسابقه شهردار: تعهد مترو و کنترل پلیس