در خصوص پایداری هوازی می توان به این نکته اشاره کرد که برخلاف سیلاژ ذرت از تغییرات دمای جمع سیلاژ نمیتوان در جهت گزینش پایداری هوازی سیلاژ یونجه استفاده کرد ولی دارای دقت به pH سیلاژها در زمانهای آنکوباسیون می توان نتیجهگیری کرد که اگر چه به کارگیری از اسید فرمیک به تنهایی و یا این که به همپا اسید سولفوریک سبب ساز محافظت pH سیلاژها تنها تا 48 ساعت شد، حساس وجود همین دادههای نیتروژن آمونیاکی نشان می دهد که استعمال از اسید مانع فعالیت باکتریایی و در عاقبت عدم تغییر آمونیاک از 48 تا 168 ساعت میشود. میزان اسید فرمیک آیتم به کار گیری در آزمایش حاضر نیز به مقدار 15 میلیلیتر در کیلوگرم ماده خشک بود که میزان بالایی محسوب می شود و لذا بهبود شاخصهای مقاومت هوازی سیلاژ آیتم انتظار بود. در سرانجام می توان چنین نتیجهگیری نمود که به کار گیری از اسید باعث به همین می شود که پروتئین گیاهی آلرژی کمتری به حمله میکروبی از خویش نشان دهند. در سیلاژ حاوی اسید فرمیک و اسیدفرمیک به علاوه اسید سولفوریک شبیه و برابر دارای 74/0 و بخش اعظم از سیلاژ شاهد بود (71/0). این سرانجام نشان میدهد که استعمال از اسید سبب ارتقا تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک میشود. در مقایسه دو سیلاژ شاهد و سیلاژ حاوی اسیدفرمیک و اسید سولفوریک، سیلاژ حاوی اسید اصلی ضریب a پایینتر و ضرایب b و c در آیتم تجزیه پذیری پروتئین نپخته بالاتری بود. از آنجا که این بخش با راندمان بیشتری بوسیله میکروارگانیسمها در مقایسه مهم بخش پر سرعت مجزاسازی آیتم به کار گیری قرار میگیرد، میتواند از مزایای این گونه افزودنیها تلقی گردد. در سیلاژها، اثبات نرخ تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین ناپخته در مقایسه اهمیت علف یونجه کاهش یافت. اهمیت همین اکنون سیلاژ پژمرده شده حاوی اسیدفرمیک و اسید سولفوریک اهمیت اثبات نرخ تجزیهپذیری ماده خشک بیشتری در مقایسه اهمیت سیلاژ فارغ از افزودنی بود. در سیلاژهای حاوی اسید در مقایسه حساس سیلاژ شاهد بخش اعظم بود (87/0 در برابر 85/0). نتیجهای مشابه هم در خصوص تجزیهپذیری ماده خشک دیده شد. در گزینه علف یونجه بخش قابل مجزاسازی در مقایسه کلیدی سیلاژها اکثر بود. برای اشخاصی که هر جور نگرانی در آیتم دقیقا چه جایی و همچنین هدایت در آیتم چگونگی به کار گیری از فروش اسید فرمیک صنعتی ، شما احتمالا می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

آموزش javascript یوزرکد