سوالها اصلی توجه به ماهیت و هدف آنان به شکل سوالهای چندگزینهای و باز در یکی از از سطح های اندازهگیری اسمی، رتبهای، فاصلهای و نسبی طراحی شده است. هدف همین مقاله بررسی تطبیقی مقدار فقر در مناطق مختلف شهر تبریز می باشد. در حالی­که، جامعه­شناسان و پژوهشگران معمولاً دو رهیافت در قبال فقر اتخاذ می­کنند، یک عدد بر پایه مفهوم فقر مطلق و دیگری فقر نسبی؛ مفهوم فقر مطلق بر شالوده معنی معیشت به این معنی که حالت حیاتی برای نگهداری و تداوم زندگی تندرست جسمانی استوار است. ممکن است در جامعه دیگر جزو تجملات به حساب بیاید، به جهت مثال در بیشتر کشورهای صنعتی آب لوله­کشی شده، دستشویی سیفون­دار و مصرف دائمی میوه و سبزیجات جزو ضروریت حیاتی زندگی سلامت پنداشته می­شوند. افرادی که فاقد همین ملزومات اصلی به جهت محافظت و استمرار زندگی انسان نظیر غذای کافی، مسکن و پوشاک هستند، در فقر به سر می­برند. معنا فقر مطلق قابلیت کاربرد عام و جهانی دارد. از طرف دیگر آن­چه این پدیده را به رخ انکارناپذیری قابل توجه و رسیدگی می­کرد، جنبه جهانی بودن آن بود. از سوی دیگر فقر یکی از خطرناک­ترین پدیده­های اجتماعی می باشد که می­تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تحدید کند. واژگان کلیدی: فقر، فقر فرهنگی، فقر موقعیتی، فقر ربطی، فقر مسکن. مقدار فقر کل اساسی محاسبه جمع نمرات فقر فرهنگی، فقر موقعیتی، فقر ربطی و فقر مسکن به دست آمد. بدین ترتیب کلیدی توجه به مهم وافر پدیده فقر در ابعاد شخصی و اجتماعی، انجام چنین تحقیقی به جهت دست­یابی، ضمن شناخت ظریف مکانیسم و معرفی آن­ها می­تواند بستری موءثر را برای طراحی و اجرای برنامه­های کوتاه مدت و بلند مدت فراهم کند که طی آن به کنترل، پیشگیری و حل این بحران اقدام گردد و جامعه را در مسیر عدالت و برابری سوق دهد(عزیزی، 69: 1385). هم­چنین تدبیر از شدت، عمق و وسعت فقر هم در برنامه­های فقرزدائی مضاعف اساسی است. بدین معنی که به بهره­مندانش قدرت تغییر و تحول رفتار دیگران را می­دهد، این نابرابری در شرایطی اهرم قدرتی بود در دست سران و شیوخ جوامع برای حل و فصل اختلافات و عکس العمل دارای سایر جوامع. «کوشا»(1381) نیز در مقالهای کلیدی عنوان «کتابداری دیجیتال: مهارتهای آیتم نیاز به جهت ارائه خدمات به استفادهکنندگان در دوره کتابخانههای دیجیتال»، به ابلاغ مهارتهای مورد نیاز به جهت اداره و ساخت ساخت سایت کتابخانههای دیجیتال میپردازد. چنانچه مسائل مربوط به برنامه نویسی و طراحی وب وبسایت رعایت نشود حتی درصورتیکه مطالب اثرگذار و کاربردی هم ارائه دهید ولی تارنما فراوان کند عمل نماید قطعاً راضی بودن اعضا را در بر نخواهید داشت و همین گزینه می تواند موجب کاهش رتبه در نتیجه ها جستجوی google شود.

آموزش javascript یوزرکد