0

معلمی که به سمت پایتخت حرکت می کرد. وقتی به خانه رسید ، درگیری آغاز شد.کریستین هاستر معلم دوست داشتنی کلاس چهارم بود. سپس همه گیری ، انتخابات و آشوب های 6 ژانویه در واشنگتن رخ داد.


منبع: green-words.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>